ઉત્તર પૂર્વના ઠંડા પવનો સાથે ભેજનું પ્રમાણ વધતાં અચાનક કોલ્ડ વેવ જેવી સ્થિતિ સર્જાતાં ઉત્તર ગુજરાત ઠ

ઉત્તર પૂર્વના ઠંડા પવનો સાથે ભેજનું પ્રમાણ વધતાં અચાનક કોલ્ડ વેવ જેવી સ્થિતિ સર્જાતાં ઉત્તર ગુજરાત ઠુંઠવાયુ હતું. ગુરુવારે ઉત્તર ગુજરાતમાં દિવસનું 20.2 ડિગ્રી તાપમાન સાથે 3.2 ડિગ્રી પારો અને રાત્રિનું 9.4 ડિગ્રી સાથે 0.4 ડિગ્રી પારો ઘટતાં હાડ થીજવતી ઠંડીના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું હતું

1 Comment


Watch next

asdasd
प्लुटो
555 views · One year ago
pot test
test04
451 views · 3 years ago
test photo
प्लुटो
407 views · One year ago
test
प्लुटो
504 views · One year ago
test
प्लुटो
534 views · 2 years ago
asdas
प्लुटो
545 views · One year ago
photo
प्लुटो
468 views · One year ago
photo test
प्लुटो
536 views · One year ago
test photo1
प्लुटो
425 views · One year ago
Cool content
प्लुटो
535 views · One year ago